Pojistné podmínky » Co zahrnuje pojistné krytí?

Co zahrnuje pojistné krytí? | Na které činnosti se pojištění (ne)vztahuje? | Obecné informace | Připojištění trvalé invalidity | Pojištění expedic a dlouhodobých pobytů

Členstvím v Alpenverein (OEAV) získáváte automaticky i celoroční pojištění léčebných výloh v zahraničí, záchranných a pátracích akcí, transportu zpět do republiky (které platí celosvětově), pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění soudních výloh (platí v celé Evropě). Pojistná ochrana je poskytována pro prvních 8 týdnů každé cesty do zakraničí. Jste tak pojištěni pro veškeré volnočasové, sportovní i outdoorové aktivity, při své dovolené i na služebních cestách (pozor na výjimky), včetně případného transportu.  Pojištění je výhodné zejména pro rodiny, ve které všichni sportují. Děti mají pojištění zdarma, každý má svou pojišťovací kartičku a je pojištěn v plném rozsahu.

Pojistné krytí zahrnuje:

  • náklady na nutné léčebné výlohy (včetně zdravotně nutné přepravy do nemocnice) v zahraničí až do výše 10.000 €. U ambulantního léčení platí pojištěný vlastní podíl ve výší 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině
  • náklady na vyprošťování až do výše 25.000 € na osobu a pojistnou událost
  • náklady na repatriaci z ciziny bez omezení celkové částky
  • pojištění pro případ soudních výloh do výše 35.000 €
  • pojištění odpovědnosti do výše 3.000.000 € (pojištění odpvědnosti se vztahuje se pouze na provozování sportovních aktivit)

PODROBNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ (uvedené ceny platí pro jednu osobu a jednu pojistnou událost):

Rozsah pojištění
Alpenverein Weltweit Service poskytuje pojistnou ochranu pro všechny členy Alpského svazu /Alpenverein/ při úrazech ve volném čase v souvislosti se záchrannými akcemi. Pojistné krytí pro výkony při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání i pro případ nemoci. Alpenverein Weltweit Service platí po celém světě s výjimkou pojištění odpovědnosti a pojištění právní ochrany, která se omezují na Evropu.

Pojistná ochrana se poskytuje pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí a musí být sjednána před započetím cesty.

Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

 

1. Náklady na záchranné akce až do výše 25 000 € na osobu a pojistnou událost.
Pod náklady na záchranu se rozumí náklady v místě sídla záchranných organizací (u událostí, které se stanou poblíž hranice, také náklady záchranných organizací sousední země), které vzniknou, pokud pojištěnec utrpěl úraz nebo se dostal do nouzové situace v horách či na vodě a musí být zraněný nebo nezraněný zachráněn (totéž platí i pro případ úmrtí). Náklady na záchranu jsou prokázané náklady na hledání pojištěnce a na jeho přepravu až k nejbližší sjízdné silnici nebo do nemocnice, která je nejblíže místu úrazu.

2. Náklady na repatriaci, transport a náklady na lékařské ošetření
• Náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku bez omezení částky, pokud předcházela záchrana.
• Repatriace ze zahraničí bez omezení částky.
• Pro lékařsky nezbytné léčebné ošetření (včetně lékařsky nezbytné přepravy do nemocnice) v zahraničí až do výše 10 000 €.

Pojistné krytí v bodě 2 konkrétně zahrnuje:
2.1Plné náklady lékařsky odůvodněného transportu nemocné osoby ze zahraničí do nemocnice v zemi trvalého pobytu nebo do místa trvalého bydliště, k tomu náklady na přepravu jedné osoby blízké osobě přepravované. Předpokladem pro repatriaci jevedle schopnosti přepravy pojištěnce skutečnost,
a) že je zdravotní stav přepravované osoby životně ohrožen nebo
b) že není na základě lékařského zabezpečení v místě zajištěno ošetření odpovídající standardu v místě stálého bydliště nebo
c) že lze předpokládat více než pětidenní hospitalizaci v nemocnici.

2.2 Náklady neodkladného, z lékařského hlediska nezbytného ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu)včetně lékařem předepsaných léků, nákladů z lékařského hlediska nezbytného transportu do nejbližší vhodné nemocnice do výše pojistné částky 10 000 €, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 €. Pro ambulantní léčebná ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 € na osobu a pobyt v zahraničí. Tato spoluúčast bude vždy odečtena z pojistného plnění pojišťovny Generali Versicherung AG, tedy i v případě povinnosti plnění dalšího povinného nebo soukromého pojištění. Náklady na hospitalizaci hradí pojistitel předem. Plnění předem bude poskytnuto pouze nemocnici.

2.3 Plné náklady na převoz zemřelého do místa jeho posledního bydliště.

2.4 Náklady na transport a převoz v tuzemsku. Náklady na transport jsou náklady na převoz pojištěnce z jedné nemocnice do jiné poblíž místa trvalého pobytu nebo do samotného místa trvalého pobytu. Náklady na převoz jsou náklady na převoz zemřelého do místa jeho posledního bydliště.

2.5 Transporty a převozy podle bodů 2.1 2.3 a 2.4 musí být organizovány smluvní organizací uvedenou na členské kartě OeAV (Tyrol Air Ambulance), jinak pojišťovna uhradí maximální částku 750 €.

Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během prvních osmi týdnů každé cesty do zahraničí. Pojištění (resp. členství)musí být sjednáno před započetím cesty. Pojistné částky se rozumí na osobu a cestu do zahraničí.

3. Pojištění povinného ručení až do částky 3 000 000 €
Pojištění právní ochrany 35 000 €

Jsou kryty závazky náhrady škody při škodách na zdraví osob a hmotných škodách (povinné ručení), náklady na advokáta a soudní výlohy pro prosazení nároků na náhradu škody vůči původci nehody a jeho poskytovateli povinného ručení nebo pro obhajobu u soudu nebo správního úřadu proti výtce porušení trestních předpisů z nedbalosti (právní ochrana), pokud takové náklady vzniknou tuzemským a zahraničním členům z jejich činnosti pro spolek.Činností pro spolek se rozumí:
• účast na jakýchkoliv akcích vypsaných sekcemi OeAV.
• výkon následujících druhů sportu (i soukromě mimo akce jednotlivých sekcí): pěší turistika, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, túry na horském a trekingovém kole. (Jako túry na horském nebo trekingovém kole se rozumí takové túry, které jsou podnikány ve sportovním oblečení na lesních silnicích, lesních a jiných nezpevněných cestách a na určených resp. značených cyklistických stezkách. Nehody na silnicích povolených také pro veřejný provoz, na cyklistických stezkách ve městě nebo obcích nejsou pojištěny, ledaže by se nehoda stala v souvislosti s výše popsanou túrou na horském nebo trekovém kole.)

Pojistná ochrana se vztahuje na Evropu včetně středozemských ostrovů (vyjma ostrovů v Atlantském oceánu, Islandu, Grónska, Špicberků a asijské části Turecka a SNS).

Doba trvání pojištění
Pojistná ochrana je garantována, pokud je běžný členský příspěvek uhrazen před pojistnou událostí a před započetím cesty. Výjimkou je leden každého roku. Pokud dojde k pojistné události v tomto období a příspěvek za tento kalendářní rok ještě není zaplacen, uskuteční se plnění pouze tehdy, bude-li příspěvek ještě uhrazen, a pokud byl uhrazen členský příspěvek za předešlý rok. Při úhradě příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana od 00.00 hodin dne, který následuje po dni zaplacení. Noví členové, kteří se přidají od 1.9 každého roku, se považují až do 1.1 následujícího roku za pojištěné, ačkoli za toto období není účtován žádný členský příspěvek.

Pokyny pro expedice/treking
Trekingové cesty se nepovažují za expedice, a proto jsou pojištěné, avšak pouze během prvních 8 týdnů. Pokud jsou v rámci takových trekingových cest nabízeny také jednodenní výstupy na vrcholy v nadmořské výšce nad 6 000 m, nepovažují se ani tyto výstupy za expedice. Pojistná ochrana je tedy platná.

Kdo je pojištěn?
Každý člen Alpského svazu, který řádně uhradil svůj členský příspěvek na běžné pojistné období. Také členové, kteří jsou od poplatků osvobozeni, jako děti a mladiství bez příjmu do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče (u samoživitelů jeden rodič) jsou členy, jsou plně pojištěni, pokud jsou u svazu nahlášeni, a vlastní tak platnou členskou kartu.

Členové Alpského svazu, kteří mají stálý pobyt v zahraničí nebo mají zahraniční státní občanství, jsou také plně pojištěni. Pojem „zahraničí“ uváděný v pojistných podmínkách se v tomto případě vztahuje na příslušné trvalé bydliště.

Smluvní základ tvoří rámcové smlouvy sjednané mezi OeAV a pojišťovacími společnostmi a všeobecné smluvní podmínky, které jsou základem příslušné smlouvy.
Pojistná ochrana existuje subsidiárně. To znamená, že se plnění poskytne pouze tehdy a v takovém rozsahu, aby další pojišťovna (sociální pojišťovna, soukromá pojišťovna) již nemusela poskytovat nebo skutečně neposkytovala žádná plnění. Nárok neexistuje v případě, že plnění pro pojištěnou osobu byla nebo měla být poskytnuta bezúplatně.

VÝJIMKY

Při záchranných a pátracích akcích (bod 1 pojistných podmínek) se pojištění nevztahuje na:

• úrazy/nemoc při profesionální činnosti související s povoláním nebo při jiné činnosti prováděné za úplatu a na úrazy/nemoc členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích nebo jiné činnosti z pověření záchranné organizace. Úplatná činnost členů Rakouského alpského svazu jako horských a lyžařských vůdců se zkouškami a jako úředně schválených turistických vůdců se zkouškami je z tohoto vyňata.
• úrazy při používání motorových vozidel. Úrazy, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly v zahraničí, jsou pojištěny, pokud nevzniknou při účasti na motoristických soutěžích a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže. Pokud se jedná o nehodu při dopravě do/z místa rekreace, pak záchrana a ošetření člena Alpenverinu při takovéto nehodě pojištěna je. Škoda na autě nebo škoda způsobená jiným účastníků nehody pojištěna není.
• úrazy při používání leteckých dopravních prostředků (rogalo, paragliding apod.), leteckých strojů (soukromých motorových a bezmotorových letounů) a při skocích s padákem. Pojištěné je však používání motorových letounů, které jsou schváleny pro přepravu osob (např. dopravní letadla).
• úrazy při účasti na zemských, spolkových nebo mezinárodních soutěžích v oblasti severských a alpských zimních sportů, snowboardingu a freestylingu, jízdy na bobech, skibobech, skeletonu nebo sáňkování a v oblasti tréninku na takové závody.
• úrazy/nemoc během účasti na expedicích do hor s výškou přes 6.000 m a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a do Grónska (viz pokyny k „expedicím/trekingu“).

Výjimky z pojištění v oblastech repatriace, transportu a lékařského léčebného ošetření
Pojistná ochrana se nevztahuje na:

• léčebná ošetření, která začala již před nástupem zahraniční cesty
• léčebná ošetření chronických nemocí, kromě těch, které jsou následkem akutních záchvatů nebo relapsů
• léčebná ošetření, která jsou účelem pobytu v zahraničí
• ošetření zubů, která neslouží prvotnímu ošetření pro bezprostřední utišení bolesti
• umělá přerušení těhotenství a těhotenská vyšetření a porody, vyjma předčasných porodů, které proběhnou minimálně dva měsíce před přirozeným termínem porodu
• léčebná ošetření v důsledku nadměrného požití alkoholu a v důsledku zneužití návykových látek a léků
• kosmetická ošetření, lázeňská léčení a rehabilitace
• preventivní očkování

• léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku válečných událostí všeho druhu a v důsledku aktivní účasti na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trestných činech
• léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z aktivní účasti na veřejně pořádaných placených sportovních soutěžích a tréninku na ně a na léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na takových sportovních soutěžích a tréninku na ně, které jsou uvedeny v bodě „Neplnění v oblasti nákladů na záchranu“
• léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku škodlivého účinku jaderné energie
• léčebná ošetření nemocí a následků úrazů při výkonu leteckých sportů (viz k tomu také „Neplnění v oblasti nákladů na záchranu“)
• léčebná ošetření nemocí a následků úrazů členů záchranných organizací vzniklých při organizovaných záchranných zásazích nebo jiných činnostech z pověření záchranné organizace.
• léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na expedicích, která jsou uvedena v bodě

POZOR: Úrazy způsobené motorovým vozidlem v zahraniční jsou v rámci plnění uvedených v bodě 2 obecně pojištěné, pokud nevzniknou při účasti na soutěžích motoristického sportu (také na oceňovaných jízdách nebo rallye) a při tréninkových jízdách na tyto soutěže.

Doba trvání pojištění
Pojištění, které je součástí členství v Alpenverein, je platné ode dne následujícího po zaplacení členského příspěvku po celý kalendářní rok (vždy pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí). Pojistná ochrana je poskytována, pokud byl běžný členský příspěvek uhrazen před škodní událostí a před započetím cesty. Výjimku tvoří leden každého roku. Dojde-li ke škodní události v tomto období a není-li příspěvek na tento rok ještě uhrazen, bude poskytnuto plnění pouze tehdy, pokud bude příspěvek zaplacen bezprostředně po nehodě a pokud byl zaplacen členský příspěvek za rok předcházející. Při úhradě příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana v 0.00 hod. dne následujícího po dni úhrady. Noví členové, kteří se stanou členy Alpenverein po 1. září každého roku, jsou plném rozsahu pojištění i v období od 1. září do 31. prosince příslušného roku, přestože jim za toto období není stanoven žádný členský příspěvek.

Pojišťovací společností je  Generali Versicherung AG.

Kdo je pojištěn?
Každý člen Alpského svazu, který uhradil svůj členský příspěvek na běžné pojistné období. Také členové, kteří jsou od poplatků osvobozeni, jako děti a mladiství bez příjmu do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče (u samoživitelů jeden rodič) jsou členy, jsou plně pojištěni, pokud jsou u svazu nahlášeni, a vlastní tak platnou členskou kartu.

Smluvní základ
Tvoří rámcové smlouvy sjednané mezi OeAV a pojišťovacími společnostmi a všeobecné smluvní podmínky, které jsou základem příslušné smlouvy.
Pojistná ochrana existuje subsidiárně. To znamená, že se plnění poskytne pouze tehdy a v takovém rozsahu, aby další pojišťovna (sociální pojišťovna, soukromá pojišťovna) již nemusela poskytovat nebo skutečně neposkytovala žádná plnění. Nárok neexistuje v případě, že plnění pro pojištěnou osobu byla nebo měla být poskytnuta bezúplatně.